Bản tin số 140 tháng 1 năm 2014

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————