Diễn Đàn Emails QGHC_Global bị Hacker tấn công!

THÔNG BÁO: Diễn Đàn Emails QGHC_Global bị Hacker tấn công! Xin thông báo cùng quý đồng môn được rõ là Diễn Đàn Emails QGHC_Global đã bị hacker tấn công đêm hôm qua nên sáng nay (June 7/2020) đã không còn hoạt động được nữa! Chúng tôi đang cố gắng sửa chửa để phục hồi lại hoạt động của Diễn Đàn. Hiện tại, password của Diễn Đàn đã bị thay đổi nên chúng tôi không thể log-in nên không biết các data có còn trong Diễn Đàn hay không? Trong thời gian này, Diễn Đàn Email QGHC_Global xin tạm NGƯNG HOẠT ĐỘNG cho đến khi sửa chửa xong. Thời gian sửa chửa để phục hồi hoạt đông của Diễn Đàn không thể biết trước được. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý đồng môn khi nào Điễn Đàn hoạt động trở lại bình thường. Chúng tôi xin cáo lỗi về sự trở ngại kỷ thuật bất thường này. Kính báo, Ghi chú: Email này được gởi đến quý vị theo dạng “Bcc” và được chia ra làm nhiều lần gởi đến từng đồng môn vì không gởi qua Group được!

Nguyễn Văn Sáu
Khóa TS4-QGHC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s