Tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Du

Trong kỳ Hội Ngộ ĐS10 và các khóa Cao Học tại Virginia, từ ngày 25 đến 27-5-2007, bạn Nguyễn Ngọc Du đã liên tiếp hát 2 bài (bài đầu hát 1 mình, bài 2 song ca với Chị Du), đã được các bạn QGHC vỗ tay hoan hô nhiệt liệt! 

Với cái tuổi trên 7 bó mà bạn Du vẫn còn phong độ khi cất tiếng hát du dương ngọt ngào trong buổi Dạ Tiệc năm 2007 thì thật đáng khâm phục!

Trích DVD do Hội Cựu SV/QGHC Miền Đông Hoa kỳ thực hiện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s