Bản Tin số 139 Tháng 11 năm 2013

————————————————————————————————————————————————————————————————————————