HỘI NGỘ CÁC KHÓA QGHC 2014 TẠI HOUSTON, DANH SÁCH THAM DỰ

HỘI NGỘ CÁC KHÓA QGHC 2014 TẠI HOUSTON
DANH SÁCH THAM DỰ

THỨ

                 TÊN

KHÓA  NHÂN HỌP MẶT DU CRUISE AIRPRT TẠM TRÚ TRÚ QUÁN ĐÓNG
TỰ

HỌC SỐ NGOẠN TRNFR TiỀN
1 BỮU THẮNG K03 2 0 0 0 TỰ TÚC Houston X
2

BỮU UYỂN

K11 2 2 0 0 TT San Diego Y
3 CAO XUÂN THỨC K13 2 2 0 0 TT
4 CHU VŨ LỘC CH01/K07 2 2 2 2 Hotel CA Y
5 CÁT NGỌC GIAO K11 2 2 2 2 Hotel Orlando Y
6 CUNG TRỌNG BẢO K13 2 2 0 0 TT San Diego
7 CUNG TRỌNG THANH K17 2 2 0 0 TT VA
8 DiỆP THANH SANG K17 2 2 0 2 TT Houston Y
9 DƯƠNG THỊ SÂM XXX 1 1 0 0 TT Houston Y
10 DƯƠNG VĂN DUNG K13 2 2 0 0 TT
11 ĐẶNG MẠNH HÙNG K13 2 2 0 0 TT
12 ĐẶNG NGỌC VÂN K09 2 2 0 0 TT DC
13 ĐẶNG QUỐC TUẤN CH02/K10 2 2 2 2 TT FL X
14 ĐẶNG XUÂN HÙNG K17 2 2 2 0 Hotel CO Y
15 ĐẶNG THỊ LANG K17 2 2 0 0 TT Houston
16 ĐÀO ĐỨC KHIÊM K19 2 2 0 0 TT Houston Y
17 ĐÀO HỒNG HẢI CH02/K08 2 2 0 0 TT Houston Y
18 ĐÀO MINH HÀ K16 2 2 0 0 TT Houston
19

ĐINH NGỌC BẢO

K11 3 3 3 0 TT Y
20 ĐINH QUANG TUỆ K14 2 2 0 0 TT Houston Y
21 ĐỖ CẨM VÂN K17 1 1 1 1* TT VA Y
22 ĐỖ NGUYÊN CHƯƠNG CH04 2 2 0 0 TT Houston
23 ĐỖ NGUYÊN DŨNG CH02 2 2 0 0 TT Houston
24 ĐỖ QUANG TỎA CH08 2 2 2 2* TT VA Y
25 ĐỖ QUANG ViẾT TS1 1 1 1 0 TT Dallas Y
26

ĐỖ THANH QUANG

K11 2 2 0 2 Hotel Austin Y
27

ĐỔ VĂN THẤT

TS2 2 2 0 0 TT Ottowa,CN
28 ĐOÀN DŨNG K18 2 2 2 0 TT ??
29 GS CAO THI LỄ K10 1 1 1 1 IAH TT VA Y
30 GS NGUYỄN MINH TỴ CH01 2 2 2 2 IAH TT Minnesota Y
31 HÀ QUANG CHÍNH K15 2 2 0 0 TT Houston
32 HÀ THẾ RUYỆT CH4/K09 2 2 0 0 TT CA
33 HOÀNG NHƯ NGUYỆT K17 2 2 0 0 TT Houston Y
34 HOÀNG SINH TÀI K07 2 2 0 0 TT Houston
35 HOÀNG XUÂN ĐÀO K13 2 2 0 0 TT Houston
36 HUỲNH ĐĂNG QUAN XXX 2 0 0 2 TT Houston
37 HUỲNH MINH K15 2 0 0 0 TT CA
38 HUỲNH THỊ NGUYỆT XXX 1 1 1 1 TT CT Y
39 HUỲNH ViẾT VĂN K09 1 1 0 0 TT Dallas
40 HUỲNH XUÂN THANH J. K10 1 1 0 1 IAH TT CA Y
41 LA TRUNG CHÁNH CH02 2 2 2 2 TT Dallas Y
42 LÂM KIM ZUNG/(CẨM VÂN) K18 1 1 1 1* TT VA Y
43 LÊ ĐÌNH LÃM CH02/K08 2 2 2 0 TT SJ Y
44 LÊ ĐÌNH THĂNG K12 1 1 1 1* TT MN Y
45 LÊ ĐỨC THẠC K15 2 2 0 0 TT CA
46 LÊ DUY LAI K08 1 1 0 0 TT Houston Y
47 LÊ HỮU EM CH01/K10 2 2 2 0 TT MD Y
48 LÊ HỮU PHƯỚC K11 2 2 0 0

TT Y
49 LÊ KIM THÀNH K15 2 0 0 0 TT CA
50 LÊ LINH SƠN K17 1 1 0 0 TT Houston Y
51

LÊ PHỤNG CHỮ

K11 2 2 0 0 Hotel Cali Y
52 LÊ PHƯỚC SANH CH08 2 2 0 0 TT Sugarland
53

LÊ Q. MINH & TUYẾT

K11 2 2 2 0 Hotel Y
54 LÊ QUANG PHÒ K13 2 2 2 0 Hotel Canada Y
55 LÊ THỊ CẨM NHUNG K18 2 2 0 2* TT OR Y
56 LÊ TRUNG HiẾU CH4 1 1 0 0 TT SJ
57 LÊ VĂN BỈNH CH02/K10 2 2 2 0 TT DC
58 LÊ VĂN KIM K05 1 1 1 0 TT VA
59

LÊ VĂN QUAN

K11 1 1 1 0 Hotel DC Y
60 LÊ VĂN TIẾC K12 2 2 2 2 Hotel CT Y
61 LÊ VĂN TRANG CH09 2 2 2 2 Hotel CT Y
62 LÝ LÂM SƯƠNG XXX 2 0 0 2 TT Houston
63 MÃ THỊ LỢI TS03 2 2 0 0 TT Houston Y
64 MẠNH XUÂN KiẾM K13 2 2 0 0 TT
65 Mrs. MAI V GiỎI (VU T. HOA) K11 1 1 1 1 IAH TT VA Y
66 Mrs. VŨ CÔNG CH02 1 1 0 1 TT Houston
67 NGÔ ĐÌNH HOA K13 2 2 2 2 Hotel FL Y
68 NGÔ NGỌC TRÁC K13 2 2 0 0 TT
69 NGÔ THI NGOC DUNG K14 1 1 0 0 TT Houston Y
70 NGÔ VĂN TOẠI K13 2 2 0 0 TT Houston
71 NGUYỄN BÁ AN (ANDREW) K04 2 0 0 0 Hotel Westminster 0
72 NGUYỄN BẰNG K19 2 2 0 0 TT Houston
73 NGUYỄN CẦU HẢI CH03 2 2 0 0 TT DC
74 NGUYỄN CHÍ THIỆP CH03/K10 2 2 0 0 TT Houston Y
75 NGUYỄN CÔNG BÌNH K18 2 2 0 0 TT Houston
76 NGUYỄN ĐÌNH HỒNG K18 2 2 0 0 TT ??
77 NGUYỄN ĐÌNH THỤY K13 2 2 2 2 IAH Hotel VA Y
78 NGUYỄN ĐỨC KHOÁT K15 2 2 0 2* TT CA Y
79 NGUYỄN HỒNG VÂN K18 1 1 1 1 TT WI Y
80

NGUYỄN HỮU THÔNG

K11 1 1 1 0 TT Westminster Y
81 NGUYỄN HỮU ĐỂ K13 2 2 2 2 Hotel CT Y
82

NGUYỄN HỮU HỒNG

K11 2 2 0 0 TT Dallas Y
83 NGUYỄN HỮU LỄ K15 2 2 2 2* TT CA Y
84 NGUYỄN HỮU LƯỢNG K14 2 2 0 0 TT Houston Y
85 NGUYỄN HỮU NGHIỆP CH07/K12 2 2 1 0 TT Houston Y
86 NGUYỄN HỮU QUÝ K17 2 2 0 0 TT Houston Y
87 NGUYỄN K. HƯƠNG HỎA K12 2 2 0 0 TT DC
88 NGUYỄN KHẮC HiẾU+QUÝ K18 2 2 0 2 TT Houston
89 NGUYỄN KHOA TẦN CH04 1 1 0 0 TT DC
90 NGUYỄN KIM CHI K13 2 2 2 2 TT Portland Y
91 NGUYỄN KIM TÙNG K13 2 2 0 0 TT Houston Y
92 NGUYỄN MAI K07 2 2 0 2 TT Houston Y
93 NGUYỄN MINH ĐỨC K17 1 1 0 0 TT Houston Y
94

NGUYỄN MINH MẪN

K11 2 2 2 2 Hotel Cali Y
95 NGUYỄN MINH TRIẾT CH02 2 2 0 2 TT Houston Y
96 NGUYỄN NGỌC CHÂU K17 2 2 0 0 TT Houston
97 NGUYỄN NGỌC DU CH01/K10 2 2 0 0 TT Houston Y
98 NGUYỄN NGỌC TÚY K18 2 2 0 0 TT Houston X
99 NGUYỄN NGOC VỴ K06 2 2 0 0 TT Houston Y
100 NGUYỄN NHUNG HENRY K17 3 3 3 3* Hotel WA Y
101 NGUYỄN NGUYỆT(Mai) XXX 1 0 0 1 TT Houston 0
102

NGUYỄN PHÚ HÙNG

K11 2 2 0 0 TT CA Y
103

NGUYỄN PHÚC TÀI

K11 2 2 0 0 TT Houston Y
104 NGUYỄN PHỤNG CH03/K11 2 2 0 2 TT NC Y
105 NGUYỄN PHƯỚC K07 1 1 0 0 TT CA
106

NGUYỄN Q TRƯỜNG

K11 2 2 2 0 Hotel Y
107 NGUYỄN QUỐC THỤY K05 2 2 0 0 TT Houston
108

NGUYỄN QUÝ THÀNH

K11 1 1 1 0 Hotel CA Y
109 NGUYỄN THỊ NHUNG+THÀNH K17 2 2 0 2 TT Pearland
110

NGUYỄN TẤN PHÁT

K11 2 2 2 2 TT Toronto,CAN Y
111

NGUYỄN THANH CẦN

K08 3 3 3 3 Hotel San Diego
112 NGUYỄN THANH PHONG CH06/K11 2 2 1 0

TT Houston Y
113 NGUYỂN THẾ SÁNG K16 2 2 0 0

Hotel FL Y
114 NGUYỄN THỊ BẠCH K03 1 1 0 0 TT Houston
115 NGUYỄN THU THỦY K11 2 2 0 0

TT Houston Y
116 NGUYỄN TRẦN QUÝ CH04 2 2 0 0 TT Houston
117 NGUYỄN TRỌNG CAN K06 2 2 0 0 TT Houston
118 NGUYỄN TRỌNG THIỆT CH04 2 2 0 0 TT Nam Cali
119 NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT CH04 3 3 0 0 TT DC
120 NGUYỄN V. CƯỜNG K11 2 2 2 2 Hotel Oklahoma Y
121 NGUYỄN VĂN CHUẾ K11 1 1 1 0

TT Y
122 NGUYỄN VĂN HiỀN CH06 1 1 0 0

TT Y
123 NGUYỄN VĂN HOÀ K15 2 2 0 2* TT CA Y
124 NGUYỄN VĂN MÃNH K02 1 1 1 0 TT Minnesota Y
125 NGUYỄN VĂN MINH XXX 2 2 2 2 Hotel FL Y
126 NGUYỄN VĂN MƯỜI XXX 2 0 0 2 Hotel FL 0
127 NGUYỄN VĂN THÀNH K11 1 1 1 0 Hotel VA Y
128 NGUYỄN VĂN THẢO K09 2 2 0 0 TT Houston Y
129 NGUYỄN VĂN THIỆN K11 1 1 1 1

Hotel OR Y
130 NGUYỄN VĂN THIỆN family XXX 6 6 0 4

Hotel OR Y
131

NGUYỄN VĂN THỌ

K11 1 1 1 0 Hotel CA Y
132 NGUYỄN VIÊN K16 2 0 0 0 TT CA
133 PHẠM CHÍ HIẾU K18 1 1 0 0 TT Houston
134 PHẠM ĐÌNH THĂNG K10 1 1 0 0 TT Houston Y
135 PHẠM ĐỨC THẠNH K17 2 2 0 0 TT CA Y
136 PHẠM HỮU NHÂN K09 2 2 0 0 TT Houston Y
137 PHẠM MINH CHÁNH K12 1 1 0 0 TT Houston Y
138 PHẠM NGỌC CỮU K11 2 2 2 2 TT FL Y
139 PHẠM NGỌC TÙNG K10 1 1 0 0 TT Toronto,CAN
140 PHẠM THỊ NGÂN K10 1 1 0 0 TT Toronto,CAN
141 PHẠM QUANG K15 1 1 0 0 TT Louisiana X
142 PHAM QUỐC DZŨNG CH10 2 2 0 0 TT Houston Y
143 PHẠM THỦY K18 2 1 0 2 TT Houston Y
144 PHẠM TRẦN ANH K14 1 1 0 0 TT CA
145 PHẠM TRUNG NHẠC CH04 2 2 0 0 TT Nam Cali
146 PHAN NGỌC TRÁT K13 2 2 0 0 TT Houston
147 QUÁCH ĐẠI THÀNH K15 2 0 0 0 TT CA
148 TẠ QUỐC THÁI K17 2 2 0 0 TT Houston
149 TẠ-NGUYỄN NGỌC OANH CH08/K09 1 1 1 0 TT CA Y
150 THACH LANNE K19 1 1 0 0 TT Houston X
151 THÁI PHI VÂN K04 2 2 0 0 TT Houston Y
152 TỐNG CHÂU KHÔI TS03 2 1 0 2 TT Dallas X
153 TRANG SỬU XXX 2 2 2 2 Hotel FL Y
154 TRẦN ANH TUẤN CH05 1 1 1 0 TT NY Y
155

TRẦN ĐÌNH LIÊN

K11 2 2 2 0 TT Y
156 TRẦN HỒNG K08 2 2 0 0 TT DC
157 TRẦN NGOC K15 2 2 0 2* TT San Diego Y
158

TRẦN NGỌC THIỆU

K11 1 1 1 0 Hotel Nam Cali Y
159 TRẦN NGỮ CH07 2 2 2 2 TT Seattle Y
160 TRẦN NHỰT THĂNG CH02/K10 2 2 2 0 TT VA
161 TRẦN THỊ NGHĨA CHẤN K17 1 1 0 0 TT Houston
162 TRẦN THI TUYẾT NHUNG K13 2 2 0 0 TT
163 TRẦN TRỌNG THỦY CH07 2 2 0 0 TT Houston Y
164 TRẦN VĂN DŨNG CH01/K09 2 2 0 0 TT Houston Y
165

TRẦN XUÂN THỜI

K12 2 2 0 0 TT Minesota Y
166 TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG CH02/K10 2 2 0 0 TT DC
167 TRƯƠNG MINH RẠNG K12 2 2 2 2 TT FL Y
168 TRƯƠNG VĂN THÀNH K09 2 2 2 2* Hotel CA Y
169

TRƯƠNG VĨNH TiỀN

K10 2 2 2 0 TT DC
170

VÕ QUANG TUỆ

K09 2 2 0 0 TT Houston Y
171

VÕ THÀNH THẬT

CH06/K11 1 1 1 0 Hotel Dallas Y
172

VÕ THẾ LƯU

K13 1 1 1 0 Hotel Dallas Y
173

VÕ TRUNG HẢI

K11 1 1 1 0 Hotel Dallas Y
174 VÕ XUÂN ĐƯỜNG CH04 2 2 2 2 TT NJ Y
175 VŨ BÁ HOAN K22 2 2 0 0 TT DC
176 VŨ DƯƠNG CỮ K13 2 2 0 0 TT Houston Y
177 VŨ THÀNH PHÁT K11 1 1 1 0 TT Louisiana Y
178 VŨ THẾ QUYỀN K18 2 2 2 0 TT CA Y
179 VŨ TiẾN ĐẠT CH08/K11 2 2 0 0 Hotel Orlando Y
180 VŨ TIẾN TRUNG K17 1 1 1 1 TT WI Y
181 VŨ VĂN HÙNG K09 2 2 0 0 TT Dallas Y

Tổng cộng

322

301

106

80

199Y

20*

* Mua cruise thẳng hảng tàu

Updated 7/23/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s